Bảo hiểm xây dựng Archive

Bảo Hiểm Bên Thứ 3 Trong Xây Dựng Là Gì?

Theo bộ luật ban hành 2014 thì bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ 3 là bắt buộc. Bao gồm  trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của người thứ ba liên …